4.1  Farní obvod

Farní obvod zahrnoval Strašín, Maleč, Nahořánky, Nezdice, Pohorsko, Zuklín (foto 26). Ke strašínské farnosti byl připojen do roku 1709 filiální kostel v Žihobcích (foto 27). Poté se neuvádí.

Nejbližší oblast patřila pod Sušický vikariát, který se dle sídla vikáře příležitostně přejmenovával, nejčastěji na foto 26Volyňský. Dle J. V. Šimáka [91] obsahoval roku 1671 tyto fary: Albrechtice, Bohumilice, Malý Bor, Budětice, Čestice, Horažďovice, Kašperské Hory, Hradešice, Katovice, Kraselov, Malenice, Nezamyslice, Petrovice, Prachatice, Strašín, Sušice, Vacov, Velhartice, Vimperk, Vlachovo Březí, Volary, Volenice, Volyně, Záblatí, Zbynice. Se vznikem Netolického vikariátu roku 1677 přišel Sušický vikariát o své nejvýchodnějši farnosti.

Komplikovanou situací pobělohorské farní správy [92] ani sociálními strukturami [93] bych se však na tomto místě však více zabývat nechtěl.

4.2  Demografická studie [94]

foto 27Základním pramenem k demografické studii jsou církevní matriky [95]. Pro to je velice důležité seznámit se před studiem s tímto pramenem a podrobit jej kritickému hodnocení [96]. Nejstarší pochází z 16. století, pravidelně však byly vedeny na celém území až po polovině století sedmnáctého. Původní zápis byl větný a jeho vývoj prošel řadou změn a úprav [97].

Ke stručnému demografickému exkurzu ve farnosti Strašín jsem využil její nejstarší matriku narozených, oddaných a zemřelých uloženou v archivu v Plzni [98]. Matrika zaznamenává výše uvedené události v tomtéž pořadí v letech 1668 - 1698 v českém jazyce. Do strašínské farnosti v té době náležely ještě vsi Maleč, Nahořánky, Nezdice, Pohorsko, Rozsedly a Žihobce. Matriky jsou přístupné jen na mikrofiši, což chrání originál knihy, ale bohužel napomáhá již tak špatné čitelnosti zápisu. Kniha je totiž nezvyklého formátu [99] a byla při svém dřívějším uskladnění ještě ohnuta. U zápisů, které zasahovaly výrazně na kraje stránek, nutno ještě počítat s rozmělněním papíru a častými odtrženými rohy. Zápis do knihy je navíc velice nepravidelný, často očividně dělaný až zpětně. Ačkoliv je matrika vedena od roku 1668, nelze první tři roky brát jako směrodatné. Navíc v letech 1678 - 1680 chybí zcela záznamy oddaných.

Po kritickém zhodnocení strašínské matriky je nutné konstatovat, že není příliš vhodná k demografickému průzkumu, přesto bych z ní rád čerpal některé informace [100]. Podíváme-li se například na rok 1680 [101], který je označován jako morový, zjistíme, že se Strašína pravděpodobně nedotkl. Bohužel nedostatečné zápisy v matrikách nám nedovolují sledovat situaci detailněji. Z tohoto pohledu je potřeba hodnotit i nízký počet zaznamenaných událostí roku 1679. Naopak krizovým by se dal nazvat rok 1695, kdy prudce klesá počet narozených, nečekaně se do útlumu dostávají i svatby, což se projeví v počtu zemřelých až do následujícího roku.

Poměrně očekávané údaje získáme, srovnáme-li získané údaje v daném období dle měsíců. Nejvíce svateb se uskutečnilo v zimních měsících, kromě prosince, tedy v období, kdy nebyla potřeba velkých zemědělských prací. Naopak, za celých třicet let neproběhl ani jeden sňatek v prosinci, snahou stihnout vše do adventu si tak lze vysvětlit nárůst svateb v listopadu [102]. Nutno ještě podotknout, že v počátečních letech byly především záznamy o svatbách dělány nepochybně zpětně, o čemž svědčí veliká nevyváženost mezi měsíci [103]. I během zimního období je zaznamenán větší počet zemřelých, což je vysvětlováno zhoršením zdravotního stravu především staršího obyvatelstva během zimy.

Následují grafy narozených, oddaných a zemřelých v sledovaném období (1668 - 1698). Poté celkové srovnání a nakonec srovnání téhož ve stejném časovém úseku dle měsíců.

 

 

 

 

Přesto, že záznamy o zemřelých jsou vedeny paralelně s narozenými a oddanými, jsou přijímány počty zemřelých až do roku 1700 jako značně podhodnocené [104]. To má vliv především na určování celkového počtu obyvatelstva, který jsem se proto rozhodl rekonstruovat pomocí zpovědních seznamů. Nejstarší z nich byly zpřístupněny Eliškou Čáňovou [105], mladší pak J. V. Šimákem [106]. Jedná se o jedny z mnoha statistických záznamů církevní provenience [107]. Ani ty však nevznikly za účelem přesné evidence, ale především, aby zachytily počet katolíků, resp. lidí, kteří se přišli v období Velikonoc vyzpovídat. Jejich důvěryhodnost je proto také narušena [108]. Přesto svou uceleností a dlouhodobou evidencí mají mezi demografickými prameny nezastupitelné místo. Při studiu zpovědních seznamů je však třeba míti na paměti, že počet duší nezahrnuje minimálně osoby, které ke zpovědi nešli. Jedná se o děti před zpovědního věku, přibližně do dvanácti let. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel se udává kolem 30 % [109]. Porovnáme-li vývoj počtu obyvatelstva ve farnosti Strašín s počtem narozených tamtéž, zjistíme zajímavou paralelu v letech 1671 - 1674. Obě křivky prudce klesají. U zpovědních seznamů lze úbytek vysvětlit oddělením Dobrše [110]. Ve strašínské matrice však zápisy z Dobrše nejsou. Ve výsledné tabulce vynechávám rok 1704, kdy nebyl počet duší zaznamenán. Pro kontrolu zpovědních seznamů lze využít farářské relace [111]. Při této akci z let 1676 - 1677 proběhlo 42 otázek a odpovědí ohledně správy, stavu či organizace farností [112]. Z tohoto bohatého pramene, který lze využít též jako čistě demografický [113], nás zajímá odpověď na šestou otázku, jaké vsi a kolik duší farnost čítá.

Pro naši farnost zde máme zaznamenáno: [114]
Pod farní chrám spadají tři vesnice: Strašín - 110 duší, Nezdice - 108 duší, Pohorsko - 70 duší.
Pod filiální kostel dvě vesnice: Žihobce - 190 duší, Rozsedly - 49 duší.

Celkem tedy 527 duší, což celkem odpovídá počtu 543 u zpovědních seznamů [115]. Z tohoto hlediska lze čísla ve zpovědních seznamech považovat pro farnost Strašín za důvěryhodná. Celkový počet obyvatelstva lze pak zpětně doplnit k roku 1651 staršími zpovědními seznamy [116]. Farnost tehdy měla přibližně 455 obyvatel. K témuž roku by bylo příhodné celkový obraz obyvatelstva doplnit Soupisem poddaných podle víry z roku 1651 [117]. Bohužel nebyl ale pro Prácheňský kraj vyhotoven [118].

Závěrem můžeme zhodnotit, že přes nejisté záznamy a těžko interpretované výkyvy dosahovala strašínská farnost v 17. století okolo 800 obyvatel. A jejich počet s příchodem roku 1705 téměř stabilně přesahoval jeden tisíc.

V následující tabulce předkládám počet obyvatel Strašína zjištěných úpravou zpovědních seznamů. Údaje jsou jen pro období zaznamenaného též první matrikou.

4.3  Katastry

Závěrem bych se chtěl velice stručně zastavit ještě u jednoho nezanedbatelného pramene, a tím jsou katastry [119]. Ty lze studovat též v návaznosti na demografický vývoj či samostatně například pro dějiny obcí. Já se ve stručnosti pokusím jen o letmý náhled do této problematiky s pomocí berní ruly, tereziánského katastru, josefského katastru, stabilního katastru a tzv. modrých aršků.

Slovo katastr pochází z latinského caput (hlava), což znamená, že se jedná o soupisy dle hlav či dle jiných základních jednotek. Dnes je k jménu katastr doplňován přívlastek nemovitostí.

Všechny předešlé i následující prameny jsou díly katastrálními, berními, případně mapovými, nikoliv však historickými, přesto se z nich dá čerpat bohaté množství informací. Nejstarším katastrem je berní rula, datovaná k roku 1654 [120]. Berní rula vznikla potřebou lepší evidence poddanského majetku, jen rustikál, pro berní účely. Obsahuje soupis všech vesnic, měst i městeček dle krajů a panství. Základní jednotkou byl jeden osedlý, od něj se odvozovali rolníci, chalupníci a zahradníci. Zvláště pak byli zaznamenáni nově osedlí a pohořalí. Její dopad význam je nejen katastrální, ale i historický či právní. Berní rula nám zaznamenává stav krátce po třicetileté válce, takže lze studovat její dopady. V neposlední řadě je jedním z klíčových genealogických pramenů a zároveň zábran, přes které se rodopis těžko dostává. Dnes je rula téměř kompletně vydána v edici [121] i se jmenným rejstříkem [122].

Ves Strašín byla rozdělena mezi dvě panství Žihobce s osmnácti berníky a Vojnice a Krejnice s jedním [123]. Zajímavé jistě je, že, až na jednoho, byli všichni rolníci, tedy s hodnotou jednoho osedlého. Podobnou paralelu v blízkém okolí nenalezneme. Zmíněny jsou i dva mlýny o jednom kole a pile. Jejich majitelé jsou Netáhlo a Šimek, tedy jména, podle nichž se mlýny dodnes nazývají. Ve vsi však není zmíněn ani jeden řemeslník, naopak v nedalekých Nezdicích nalezneme ke Kašperským Horám náležejícího krejčího, dva tkalce a dva koláře, jediné zmíněné živnosti v okolí. Většina jmen z ruly se ve Strašínu udržela dodnes, což svědčí o malé migraci zdejšího obyvatelstva.

Tereziánský katastr, stejně jako všechny následující katastry, vznikl potřebou revize starších záznamů. Zaznamenával však i pozemky dominikální. I on vyšel edicí [124], ale jen jako výtah čísel. Originál, bohatý spisový materiál, je uložen v NA Praha. Seznamy hospodářů najdeme ve fassích [125]. Řazení berníků je jako v berní rule a u každého jména je poznamenán vlastník právě z roku 1654.

Malou nejasnost zjistíme, podíváme-li se do edic berní ruly a tereziánského katastru. Dle berní ruly patří do Strašína i jeden rolník ze statku Vojnice a Krejnice. Podle tereziánského katastru je však Strašín plně v rukou žichovického panství. Ke statku Vojnice a Krejnice ale patří jeden berník ze Strašic, vesnice několik kilometrů severozápadně od Strašína. Jedná se o špatné určení místa, neboť v minulosti obě jména splývala? Nebo skutečně pro statek Vojnice a Krejnice jeden hospodář ze Strašína ubyl a přibyl ze Strašic? I to je téma na další podrobnější výzkum.

Jisté je, že záměna jmen byla v minulosti častá, a to nejen těch místních, ale i křestních či příjmení. Velice podobně se označovaly i vesnice Žichovice a Žihobce, dříve jako Žichobice.

Josefský katastr [126] jako edice nevyšel, proto je třeba jít do archivu [127]. Záznamy jsou psány v knihách již pro jednotlivé vesnice a u každého hospodáře najdeme uvedené číslo domu. Navíc jsou záznamy řazeny tak, že se snaží popsat ves vždy určitým směrem, což nám může pomoci při orientaci zaniklých budov. Základem evidence se stal pozemek, nikoliv usedlost. Pozemky byly číslovány a bylo popisováno jejich umístění. Informace z josefského katastru lze doplnit Robotními seznamy [128].

V následujících dvou tabulkách naleznete kompletní přehled Strašína dle vydané edice berní ruly a přepis majitelů s čísly popisnými z josefského katastru uloženého v NA Praha.

 

Strašín - kompletní přehled. Antonín Haas, Berní rula sv. 28. Kraj Prácheňský II, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1954.
 
 jméno vsi a hospodáře role má a osívá potahův dobytka má  
role má na zimu seje na jaro seje v nově se osazují léta chovati může nyní chová
  str. v. str. v. str. v. koně voli krávy jalovice ovce svině  poznámky
 ves Strašín*                                
 rolníci, jenž qualitates osedlého mají                                
 Jiřík Král 24 0 8 0 8 0 0   4 1 4 3 6 12 6
 Martin Kratika 24 0 8 0 8 0 0   4 0 4 3 4 4 4  
 Havel Babka 20 0 6 0 6 2 0   2 0 4 3 3 4 2  
 Adam Krčmář 18 0 6 0 6 0 0   2 0 2 1 0 2 2  
 Šimon Chalupník 21 0 7 0 7 0 0   2 0 4 2 2 6 2  
 Jakub Jiřík 24 0 8 0 8 0 0   4 2 4 3 2 6 2  
 Václav Michalec 24 0 8 0 8 0 0   4 0 4 3 2 3 1  
 Pavel Janota 24 0 8 0 8 0 0   4 0 4 3 5 5 2  
 Joachim Kovář 20 0 6 2 6 2 0   2 0 4 3 0 8 1  
 Jiřík Franěk 24 0 8 0 8 0 0   4 0 4 3 2 6 1  
 Šimon Vančura 21 0 7 0 7 0 0   2 1 2 3 2 3 1  
 Martin Kopa 20 0 6 2 6 2 0   2 0 4 3 0 6 1  
 Jiřík Vachoušek 20 0 6 2 6 2 0   2 0 4 2 4 4 3  
 Jakub Petrovic 15 0 5 0 5 0 0   2 0 2 2 2 3 4  
 Matěj Kejzarovic 15 0 5 0 5 0 0   2 0 2 2 1 4 1  
 Václav Netáhlo 10 0 3 2 3 0 0   2 0 2 2 1 0 1  Vlastní mlejn o 1 kole a pile
 Petr Šimek 10 0 3 2 3 0 0   2 0 2 1 2 0 2  Vlastní mlejn o 1 kole a pile
                                 
 chalupník, jenž 4 za osedlého mají                                
 Matěj Mašek 10 0 3 0 3 0 0   0 0 2 2 0 5 0  
                                 
 Summa                                
 rolníci effective                           17                                
 chalupník, jenž 4 za osedlého mají   1                                
  344 0 114 0 113 0 0   45 5 58 44 38** 81 36  Prostřední možnosti.
                                 
 ves Strašín***                                
 rolník, jenž qualitates osedlého má                                
 Jakub Holub 15 0 5 0 4 0 0   2 0 2 2 2 3 2  Tento skrovné možnosti jest.
 Půda žitná.
 
 *     Berní rula 28, Prácheňsko II str. 872 statek Žihobce pana Claudia Františka (Iselina) de Lanau
 **    Písař ruly opravil z 58  
 ***   Berní rula 28, Prácheňsko II str. 857 statek Vojnice a Krejnice pana Jana Karla**** Branišovského
 ****  Správně Jan Kašpar (A. Sedláček, Hrady XI., str. 104)
 

 

Strašín dle josefského katastru - panství Žichovice, rok 1788 - NA Praha, JK, inv. č. 3663, k. 1748
č.p. příjmení jméno pořadí zápisu   č.p. příjmení jméno pořadí zápisu
1 König Franišek 33.   27 Janota Tomáš 8.
2 dům zádušní   51.   28 Janota Tomáš 9.
3 Malý Pavel 52.   29 Kučera Antonín 10.
4 není zaznamenáno     30 Jáchim Matěj 11.
5 Sýkora Matěj 39.   31 Franicek Petr 12.
6 Šimková Magdalena 43.   32 Kopa Josef 13.
7 Netáhlo Jan 41.   33 Křišťan Vít 14.
8 Janota Jakub 40.   34 Kopa Šimon 15.
9 Kopa Jakub 42.   35 Kopa Tomáš 16.
10 Netáhlo Franišek 38.   36 Vachoušková Kateřina 17.
11 Vachoušek Šimon 44.   37 Vachoušek Jakub 18.
12 Vachoušek Vavřinec 45.   38 Kojzar Josef 19.
13 Vítisk Adam 48.   39 Kojzar Vít 20.
14 Jáchim Josef 36.   40 Hlaváč Tomáš 21.
15 Staněk Josef 49.   41 Vaňková Ludmila 22.
16 Vachoušek Vít 34.   42 Lejsek Tomáš 23.
17 Korál Jan 32.   43 Vachoušek Petr 24.
18 Chalupný Jakub 30.   44 Rožánek Pavel 25.
19 Vejrota Martin 28.   45 Vančura Vít 26.
20 Chalupný Tomáš 1.   46 Král Vít 27.
21 Modl Václav 2.   47 Josef Adam 31.
22 Vaněk Vít 3.   48 Chalupný Vít 29.
23 Václavík Matěj 4.   49 Brysek Jakub 46.
24 Klomfar Václav 5.   50 Obecní pazderna   50.
25 Kojzar Vít 6.   51 Vaněk František 35.
26 Hadrabová Rozalie 7.   52 Kopa Jan 37.
          53 Jiřík Tomáš 47.
                 

 

Již zmiňovaný stabilní katastr [129] se stal dalším pramenem v pořadí vhodným ke zjištění majitelů domů. Písemný elaborát obsahuje kromě záznamů o kvalitě půdy a jejím výnosu také abecední rejstřík majitelů stavebních parcel a seznam pozemkových parcel. Spolu s mapami stabilního katastru tak bylo možno určit majitele každého pozemku v zemi.
Následující tabulka zachycuje Strašín dle stabilního katastru bez Věštína a změn provedených k roku 1854.

 

Vlastnictví chalup ve Strašínu podle stabilního katastru z roku 1837
NA Praha, fond SK, inv. č. Prách 652.
č.p.   parcela  příjmení jméno stav   č.p.   parcela  příjmení jméno stav
1   53 kníže Gustav Lamberg z panství Žichovice   31   30 Selner Josef sedlák
2   51 kníže Gustav Lamberg z panství Žichovice   32   29 Kopa  František domkař
3   48*, 49*, 50 Nový Jakub sedlák   33   29/2 Obec Strašín    
4   44, 45 Šimák Matyáš mlynář, náleží
k Rozsedlům
  34   24 Chaulík Anna sedlák
5   54, 55* Netáhlo Jan sedlák   35   23 Kopa  Josef domkař
6   60* Halama Václav domkař   36   22 Václavík Josef domkař
7   61* Trčka Vojtěch domkař   37   21 Vachoušekk Šimon sedlák
8   63 Chalupný Matyáš domkař   38   20 Činek Josef domkař
9   62 Bublík Jan domkař   39   35 Kojzar František sedlák
10   65 Netáhlová Marie domkař   40   26 Vaněk Jakub domkař
11   58 Kopa  Jan domkař   41   27 Mužíková Anna domkař
12   57 Wolf Matyáš domkař   42   18 Lejsek Jan sedlák
13   71 Mareš Matyáš domkař   43   17 Vachoušekk František sedlák
14   74 Jáchim Jan domkař   44   16 Rob Václav domkař
15   72 Daňha Josef domkař   45   28 Hančura Josef domkař
16   14 Vachoušek Jan hostinský   46   11 Král Tomáš domkař
17   13, 15 kníže Gustav Lamberg z panství Žichovice, škola   47   12 Trnka Jan sedlák
18   8 Chalupný Šimon domkař   48   7, 9 Chalupný Matyáš domkař
19   10 Jankovec Jan domkař   49   69 Lejsek Jakub domkař
20   5, 6 Tůma Jan sedlák   50   75 Matouškováá Kateřina domkař
21   4 Jáchim Tomáš sedlák   51   76 Kovář František domkař
22   3 Vaněk Antonín sedlák   52   73* Kopa  Matyáš domkař
23   2 Václavík Matyáš sedlák   53   70 Janota Matyáš domkař
24   1 Chalupný Matyáš sedlák   54   25 Kopa Vojtěch domkař
25   19 Jirka Jakub chalupník   55   68 Vaněk František domkař
26   34 Hadraba Šimon domkař   56   66* Hlavatý Filip domkař
27   32 Janota Ondřej sedlák   57   56* Kojzar František domkař
28   32/2 Janota Tomáš domkař   58   59 Potužník Josef domkař
29   33 Řáha Vojtěch domkař   59   64* Voldřich Martin domkař
30   31 Jáchim František sedlák   není   52 kníže Gustav Lamberg z panství Žichovice
            není   67* Obec Strašín    

 

Během rozvoje v 19. století docházelo k častému dělení parcel a migraci obyvatelstva. K zachycení jistého status quo nám mohou pomoci tzv. Modré aršky [130], které jsou výtahem z katastrálního měření Čech roku 1879 - 1882/1883. Jedná se v podstatě o opravu stabilního katastru, na který se snesla vlna kritiky ohledně nepřesností v písemném elaborátu, v rámci tzv. reambulace. Modré se jim říká kvůli papíru, na který byly zaznamenány. Modré aršky se však dochovaly jen torzovitě, pro Strašín naštěstí zachovány jsou a jejich součástí je jako u stabilního katastru i vesnice Věštín, zde uvádím i ji.

 

Strašín dle Modrých aršků, výtah k katastrálního vyměření Čech 1879 - 1882/1883.
NA Praha, fond Mar, inv. Č. 3155, karton 420.
číslo popisné příjmení jméno stavební parcela   číslo popisné příjmení jméno stavební parcela
1 Strašínská fara 53   40 Šperl Jan 26
2 Strašínská fara 51   41 Rob Jakub 27
3 Nový František 48   42 Lejsek Jan 18
4 Mužíková Kateřina     43 Vachoušková Marie 17
  Stavení se nachází v obci Rozsedly.     44 Rob Jan 16
5 Matulka Josef 55   45 Had František 28
6 Kojzar František 60   46 Král Ondřej 11
7 Voldřich Antonín 61   47 Trnka František 12
8 Chalupný František 63   48 Franěk Antonín 7, 9
9 Oudes Matěj 62   49 Lejsek František 69
10 Marek František 65   50 Havlík Jan 75
  přeškrtnuto na Karel Milota     51 Barnaš Josef 76
11 Harant Petr 58   52 Hofmann Václav 73
12 Bublík František 57   53 Janda Jan 70
13 Trnka Václav 71     přeškrtnuto na Janota  
14 Mottl František 74   54 Vadlejchová Kateřina 25
15 Franěk Martin 72   55 Kopová Marie 68
16 Čejka Josef 14   56 Hlavatý Josef 66
17 Jůn Antonín 13   57 Veselý Josef 56
  přeškrtnuto na Adolf Kozlan     58 Potučník Tomáš 59
18 Chalupný František 8   59 Voldřich František 64
19 Vachoušková Kateřina 10   60 Žejdl Ferdinand 67
20 Winter František 5, 6   61 Bublík Josef 83
21 Jáchim Josef 4   62 Milota Karel 86
22 Vaněk Jan 3   63 Strašínská škola 15
23 Václavík Jakub 2   64 Janota Jan 80
24 Chalupný František 1   65 Mareš Vojtěch 84
25 Křešničková Rozálie 19   66 Žejdl Václav 81
  přeškrtnuto na Marie Motlová     67 Vančura Leopold 78
26 Hadraba František 34   68 Blahout Matěj 82
27 Janota Václav 32/2   69 kníže Gustav Lamberg 87
28 Vítovec František 32/1   70 Mareš Josef 85
29 Řáha Tomáš 33          
30 Jáchim Antonín 31   nemá kníže Gustav Lamberg 77
  přeškrtnuto na Josef Kašák     nemá Strašínský kostel 52
31 Randák Jakub 30          
32 Kašák Vavřinec 29/2   Věštín      
33 Strašínská obec 39/1   1 kníže Gustav Lamberg 45, 47
34 Kopa Jan 24   2 kníže Gustav Lamberg 46
35 Janda František 23   3 Rob František 44
36 Jankovec Matěj 22   4 Mužík Jan 43
  přeškrtnuto na Jan     5 Kojzar Ondřej 42
37 Vachoušek Šimon 21   6 Tůma Jan 41
38 Staněk Josef 20   7 Šašek Josef 37
39 Jáchimová Josefa 35   8 Rožánek Václav 38, 39
  přeškrtnuto na Kopová     9 Pendl Matěj 40
        10 Huta Matěj 36

 

 
TOPlist