7. Prameny a literatura

P R A M E N Y :

    Archivní prameny:

NA Praha, fond SK dupl, inv. č. 6376, karton 2891.

NA Praha, fond SK, inv. č. Prách 652.

NA Praha, fond IS, inv. č. Prách 652.

NA Praha, fond APA B 11/16.

NA Praha, fond TK f., inv. č. 2543, karton 759.

NA Praha, fond JK, inv. č. 3663, karton 1748. Strašín.

NA Praha, fond RS, Prácheňsko, inv. č. XIII/ 91/ 23.

NA Praha, fond NB, sig XIII/19, karton 201.

NA Praha, fond MAr, inv. č. 3155, karton 420.

NPU Plzeň, pořadové číslo 3300

SOA Plzeň - matriky, Strašín 1. Narození, oddaní zemřelí pro léta 1668 - 1698, mikrofiš SM1979.

Chanovský, Albrecht: Vestigium Bohemiae Piae, Pragae 1689.

Farní věstník duchovních správ sušického vikariátu, vybraná čísla z let 1925 - 1934.

Marianische Lust-Garten, welcher uns die gnadenreiche Bildmüszen Unser Lieben Frauen im Königreich Böhmen mit schönen gebetllein vorgestellet ausgehend im Jahr 1717, Prag 1724.

Muž apoštolský aneb Život a ctnosti ctihodného pátera Albrechta Chanovského z Tovaryšstva Ježíšova v českém království od Jana Tannera z téhož Tovaryšstva, (ed.) Josef Vašica, Praha, Ladislav Kuncíř 1932.

Sartorius, Augustin; Gumppenberg, Wilhelm: Marianischer atlas, Praha 1717.

Tanner, Jan: Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě, Praha 1679 (druhé vydání 1692), rytiny Samuela Dvořáka, Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově, BY III 54.

Vincencius - Guilelmo, S., Nová záře Mariánská...to jest krátké připomenutí Starožitného, Milostného a velice Nábožného obrazu Blahoslavené Panny Marie, Matky boží, který se tohoto našeho věku při farním kostele Svatého Štěpána nachází, od starodávna na Rybníčku řečeném, Praha 1687, rukopis, knihovna Národního muzea sig I F 26.

    Mapy:

Müllerova mapa Čech © Historický ústav AV ČR, ze stránky http://oldmaps.geolab.cz/ ke dni 15. června 2007.

I. vojenské mapování, © 1st Military Survey, Section No. c230, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna,
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně, © Ministerstvo životního prostředí ČR, ze stránky http://oldmaps.geolab.cz/ ke dni 15. června 2007.

II. vojenské mapování, © 2nd Military Survey, Section No. W/15/3, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna,
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně, © Ministerstvo životního prostředí ČR, ze stránky http://oldmaps.geolab.cz/ ke dni 15. června 2007.

III. vojenské mapování, © digitalizace AOPK ČR, list 4351/2, ze stránky http://oldmaps.geolab.cz/ ke dni 15. června 2007.

ÚAZK Praha, CO, č. 7389, zmapováno roku 1837, též na stránkách http://archivnimapy.cuzk.cz/ ke dni 20. června 2007.

    Prameny neuložené v archivech:

Archiv Anny Duškové, uložen u Jaroslavy Sucháčové, Strašín č.p. 18.

Fotografie a pohlednice z archivu autora.

Internetové stránky http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ke dni 20. června 2007.

Liber Memorabilium Parochiae et Ecclesiae Strassinensis, uložena na faře ve Strašínu.

Vzpomínání Karla Bauera, pětistránkový strojopis sepsaný roku 1994, ve vlastnictví Františka Jůna, Masarykova 242, Broumov.

    Vydané edice pramenů:

Berní rula sv. 28. Kraj Prácheňský II, (ed.) Antonín Haas, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1954.

Prameny pro hospodářské a sociální dějiny 1- 2. Nejstarší zpovědní seznamy 1570-1666, (ed.) Eliška Čáňová, Praha, SÚA 1973.

Prameny pro hospodářské a sociální dějiny 3. Nejstarší zpovědní seznamy:
1628-1670, (ed.) Eliška Čáňová, Praha, SÚA 1983.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II, annorum 1253 - 1310, opera Josephi Emler, Pragae 1882.

Tereziánský katastr. Rustikál I + II, (ed.) Jiří Radimský, Miroslav Trantírek, Praha, Archivní správa ministerstva vnitra ČSR 1964 a 1966.

Tereziánský katastr český. Dominikál, (ed.) Marie Lišková, Praha, Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR 1970.

Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r. 1671 - 1752, zpracoval J. V. Šimák, svazek VIII Prácheňsko, Praha 1931.

 

L I T E R A T U R A :

Anderle Jan: Nedostavěný hrad u Strašína (okres Klatovy), in: Castellologica bohemica 2/1991, s. 327-329.

Barokní kultura v jihozápadních Čechách. Katalog výstavy Muzea Šumavy, Kašperské Hory 1994.

Bauer, Otakar: K edici Berní ruly. Úvodní pojednání, Praha, Archiv bývalé země České 1950.

Boháč, Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha, Debora 1995.

Brůna, Vladimír; Křováková, Kateřina; Nedbal, Václav: Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině,
in: Historická geografie 33/2005, s. 397-409.

Cerman, Markus; Zeitlhofer, Hermann: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirthschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16. - 19. Jahrhundert, Wien, Verlag für Geschichte und Politik; München, Oldenbourg, 2002.

Cerman, Markus; Maur, Eduard: Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650-1750, Český časopis historický 98/2000, č. 4, s. 737-774.

Čáňová, Eliška: Prameny pro demografickou statistiku v archivu pražského arcibiskupství, in: Historická demografie 4/1970, s. 23 - 28.

Čáňová, Eliška: Nejstarší zpovědní seznamy arcidiecéze pražské jako pramen pro demografickou statistiku,
in: Historická demografie 6/1972, s. 59 - 77.

Čáňová, Eliška: K problematice studia zpovědních seznamů arcibiskupství pražského jako pramen pro demografickou statistiku, in: Historická demografie 5/1971, s. 47 - 60.

Čáňová, Eliška: Status animarum pražské arcidiecéze z roku 1651,
in: Sborník archivních prací 1/1979. s. 20 - 55.

Čáňová, Eliška: K počtu far v Čechách v 17. a 18. století, in:  Historická demografie 18/1994, s. 179-181.

Čechura, Martin: Opevněné kostely v Čechách, in: Hláska. Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka 2/2000,
s. 17 - 21.

Černý, Jaroslav: Vývoj matričního záznamu z hlediska uvádění úmrtní diagnózy, in: Genealogické a heraldické listy 13/1993, č. 2, s. 19-22.

Červený, Václav; Červená, Jarmila: Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných
z roku 1651 I + II, Praha, Libri 2003.

Dějiny západních Čech I, vědecký redaktor Jan Kumpera, Plzeň, Ševčík 2004.

Dokoupil, Lumír; Fialová, Ludmila; Maur, Eduard; Nesládková, Ludmila: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 1999.

Doskočil, Karel: Berní rula 2. Popis Čech r.1654 I + II, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1953 a 1954.

Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr; Kašpar, Vojtěch: Dům č.p. 1 v Nezdicích, okr. Klatovy, in: Castellologica bohemica 7/2000.

Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Praha, Argo 2000.

Fialová, Ludmila; Horská, Pavla; Kučera, Milan; Maur, Eduard; Musil, Jiří; Stloukal, Milan: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, Mladá fronta 1996.

Haas, Antonín: Vývoj populace v Prácheňsku v letech 1650 - 1910, in:  Sborník pro hospodářské a sociální dějiny 1/1946, s. 40 - 62.

Halada Jan: Lexikon české šlechty. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti, Akropolis, Praha, 1999.

Hasse, Karel: Cirkusácké živobytí, Praha, Áka 1991.

Havlic, Vladimír: Pohorsko. 605 let pohorské obce na Šumavě, Plzeň 2001

Heřmánková, Marie: Demografický vývoj únětické farnosti v 18. století, in: Historická demografie 24/2000,
s. 83- 107.

Hofmann, Gustav: Město Sušice po třicetileté válce, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy I.,
Sušice 1989, s. 68 - 75.

Holý, Vladimír: Z minulosti Žihobec, in: Jubilejní sborník Žihobce 1971, Žihobce 1971.

Horpeniak, Vladimír: Mnich Gunther, in: Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II. , Sušice 1990.

Horpeniak, Vladimír: Zmizelé Čechy. Střední Šumava, Praha - Litomyšl, Paseka 2007.

Hostaš, Karel; Vaněk, Ferdinand: Soupis památek uměleckých a historických v Čechách XII. Politický okres sušický, Praha, Archeologická kommisse při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1900.

Hřídel, Karel; Lášek, Rudolf: Opevnění z let 1936 - 38 na Šumavě. Edice Pevnosti, Praha 1997.

Chráněná území ČR XI, Plzeňsko a Karlovarsko, (ed.) Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin, Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno 2004.

Kalista, Zdeněk: Česká barokní pouť, Žďár nad Sázavou, Cisterciana Sarensis 2001.

Karel, Tomáš; Krčmář, Luděk: Panská sídla západních Čech - Plzeňsko, České Budějovice, Veduta 2006.

Knoflíček, Zdeněk: Zapomenutý hrad Strašín, in: Hláska. Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka 4/1997, s. 56 - 59.

Košnář, Julius: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha 1903.

Klostermann, Karel: beletristické dílo.

Kludský, Karel; Cibula, Václav: Život v manéži, Praha, Orbis 1966.

Kovanda, Zbyněk: S pánembohem od podlahy aneb Muzikantský dekameronek, Plzeň, Západočeské nakladatelství 1970.

Lidová hudba na Klatovsku I + II, (ed.) Karel Volmůt, Klatovy 1982.

Martínek, Jiří: Sušicko - bylo či nebylo ?, in: Historická geografie 30/1999, s. 85 - 100.

Maur, Eduard: Církevní matriky jako historický pramen (se zvláštním zřetelem k historické demografii), in: Sborník archivních prací 20/1970, s. 425-457.

Maur, Eduard: Vývoj matričního zápisu v Čechách, in: Historická demografie 6/1972, s. 40 - 72.

Maur, Eduard: O počátcích a vývoji církevních matrik se zvláštním zřetelem k českým poměrům, in: Historická demografie 3/1969, s. 4 - 19.

Maur, Eduard: Církevní soupisy obyvatel v katolické a protestantské Evropě, in: Historická demografie 4/1970,
s. 4-18.

Maur, Eduard: Základy historické demografie, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1978.

Maur, Eduard: Problémy demografické struktury Čech v polovině 17. století, in: Český časopis historický 6/1971,
s. 839 - 870.

Mencl, Václav: Lidová architektura v Československu, Praha, Academia 1980. Michálek, Vladimír: Světáci, Praha 1959.

Mottl, Hynek: Nezdice na Šumavě. 600 let, Nezdice na Šumavě 1996.

Mottl, Josef: Světáci, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V., Sušice - Kašperské Hory 2001.

Mottl, Josef: Poutní chrám nejblahoslavenější Panny Marie ve Strašíni, Vodňany 2003 ( 2. vydání ).

Muk, Jan: Nástin urbanisticko - architektonického vývoje města Kašperské Hory, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI., Sušice - Kašperské Hory 2001.

Pekař, Josef: České katastry 1654-1789, Praha, Historický klub 1932, 2. vydání.

Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnic, díl III. Západní Čechy, Praha, Libri 2005.

Placht, Otto: Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16. - 18. století, Praha, ČSAV 1957.

Pokorný, Milan: Úsměvy z našeho Pošumaví, 2006.

Pokorný, Milan: Poutní tradice Šumavy. Sušicko, Sušice, Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck 2002.

Pokorný, Milan: Slzy pod šapitem, Vimperk, Papyrus 2006.

Pospíšil, Josef: Za vesnickými muzikanty, Karlovy Vary, Petit 1999.

Profous, Antonín; Svoboda Jan: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl IV, Praha, ČSAV 1957.

Procházka, František; Lamberk, Karel Štěpán: Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách, Praha, Agentura Pankrác 2003.

Procházka, Lubomír: Výzkum lidového stavitelství Šumavy, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI.,
Sušice - Kašperské Hory 2001.

Roubík, František: Ke vzniku josefského katastru, in: Sborník historický 2/1954, s. 140.

Royt, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha, Karolinum 1999.

Royt, Jan: Poustevník Vintíř, in: Milénium břevnovského kláštera, Praha, UK 1993.

Royt, Jan: Barokní pouť a poutní místa, in: Dějiny a současnost 3/1991, s. 27 - 31.

Royt, Jan: Poutní místa na Šumavě, in: Šumava. Příroda, historie, život, Praha, Baset 2003, s. 449 - 456.

Royt, Jan: Lidová zbožnost na střední Šumavě, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI., Sušice - Kašperské Hory 2001, s. 65 - 71.

Royt, Jan: Zahrada Mariánská. Mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. století. Doprovodná publikace k výstavě v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, Sušice 2000, s. 31 - 45.

Royt, Jan: Poslové nebes. Doprovodná publikace k výstavě v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, Sušice 2001, s. 27 - 32.

Ruda, Zdeněk: Střípky z žichovické historie, Žichovice, OÚ Žichovice 2002.

Ryneš, Václav: Málo využitý pramen vlastivědného poznání (farářské relace z let 1676 - 1677 a 1700 - 1701), in: Acta regionalia 1965, s. 182 - 193.

Řezníčková, Zdeňka: Opevnění na Šumavě, in: Šumava. Příroda, historie, život, Praha, Baset 2003,
s. 403 - 407.

Sedláček, August: Místopisný slovník historický království českého, Praha, Argo 1998.

Smolík, Luboš: Budování stálého opevnění v československém pohraničí, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy I., Sušice 1989, s. 108 - 111.

Steinbachová, Lucie: Ke kritice spolehlivosti zpovědních seznamů pražské arcidiecéze, in: Historická demografie 23/1999, s. 137-150.

Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel, Obecní úřad Strašín, datum vydání a editor neuvedeni.

Sucháčová, Jaroslava; Helíšková, Jiřina; Hromádková, Ludmila: Strašín. Ze starobylých končin Šumavy, Strašín 2004.

Sucháčová, Jaroslava; Hromádková, Ludmila: Z podhůří Šumavy, 2002.

Sucháčová, Jaroslava; Hromádková, Ludmila: Z podhůří Šumavy. Návrat, 2004.

Suchodolský, Ladislav: Cirkusová dynastie Kludských, Přerov, Obzor 1930.

Šumava. Příroda, historie, život, Praha, Baset 2003.

Teplý, František: Martin Rezek ze Strakonic. Farář ve Strašeni, tuláček boží na Prácheňsku, Strakonice 1941.

Umělecké památky Čech 1, ved. redaktor Emanuel Poche, Praha Academia 1977.

Umělecké památky Čech 3, ved. redaktor Emanuel Poche, Praha Academia 1980.

Vogeltanz, Jan: Sušice za třicetileté války, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy II. , Sušice 1990, s. 57 - 73.

Zeman, Martin: Možnosti využití „farářských relací" jako pramene pro historicko-demografická studia. (Pokus o rekonstrukci početního stavu populace Prácheňského kraje v poslední čtvrtině 17. a na počátku 18. století), in: Historická demografie 25/2001, s. 65-83.

Zíka, Bohumil: Šumavští muzikanti. Kronika rodu Zíků, 1994, vycházelo jako novinové články v Klatovském deníku, vydavatelství Vltava, spol. s r. o.

 
TOPlist