Strašín

foto Bohumil Krutiš

 
TOPlist
   
 

Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen

Vrch Krahujčice, který tvoří severní výspu ždánovsko-javornického hřbetu, se vypíná nad východním okrajem strašínské místní části Lazny. Na jeho vrcholu se, zarostlé smrkovým lesem, ukrývají terénní zbytky středověkého opevnění. Na severozápadním svahu téže hory se ale rozprostírá ještě jedna památka (příloha 1). Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen upomíná na podstatně vzdálenější historii – pravděpodobně na předposlední dobu ledovou.

Vrch Krahujčice (712 m n. m) je tvořen migmatitizovanými biotitickými pararulami, které na severní a severovýchodní straně obsahují vložky krystalického vápence, zatímco směrem k jihu jsou proniknuty menšími žulovými tělesy.

Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
Mrazové srázy u Lazen (foto www.podhuri-sumavy.cz, 2009)
 

Ruly mechanickým působením opakovaným zamrzáváním vody v puklinách rozpraskaly. Voda při zmrznutí totiž zvětší svůj objem asi o 9 procent a opakování tohoto procesu způsobuje tříštění horniny na bloky. Kromě toho dochází i k nepatrnému zdvihání a posunování bloků. Bloky se tak velmi pomalu posunovaly po svahu dolů.

Na jejich původním místě vznikla skalní stěna mrazového srubu, jehož výška se pohybuje od několika desítek centimetrů do 15 metrů. Pod srubem se prostírá k severu až k osadě Lazny vějíř rulových hranáčů, tvořících místy balvanové proudy, kamenná moře. V blízkosti srubu jsou hranáče hojnější a tvoří haldy. Ve větší vzdálenosti jsou rozptýlené a zabořené do pisčitohlinité zvětraliny.

Příloha 1: Mapa přiložená k vyhlášce o zřízení chráněného území Mrazové srázy u Lazen (foto drusop.nature.cz)
Příloha 2a: Vyhláška o zřízení chráněného území Mrazové srázy u Lazen z dubna 1976 (foto drusop.nature.cz)
Příloha 2b: Vyhláška o zřízení chráněného území Mrazové srázy u Lazen z dubna 1976 (foto drusop.nature.cz)
Schéma Mrazového srázu u Lazen (repro Vlastivědné zprávy Horního Pootaví 1963, 1964)

Chráněné území bylo zřízeno usnesením rady někdejšího Okresního národního výboru v Klatovech 8. dubna 1976 (příloha 2a, 2b). Jeho rozloha je 1,86 hektaru a rozprostírá se v nadmořské výšce mezi 625 a 670 m.

Jak uvádí Kunský (1963), mrazové srázy jsou všeobecným povrchovým jevem v pohořích České republiky. Vyskytují se na Vysočině i v Karpatech, tedy v pohořích složených z nejrůznějších hornin. Kromě toho se vyskytují i v nižších polohách, například na Sedlčansku a Benešovsku.
Na Šumavě i v jejím podhůří jsou vyvinuty spolu se skalními padrtěmi – věžovitými nebo nízce sloupovitými skupinami skalních hranáčů pytlovitě i bochníkovitě ovětralých. Padrtě jsou také také provázeny kamennými pruhy nebo kamennými moři.


Použitá literatura:
1) KUNSKÝ J.: Mrazové srázy u Lazen na Sušicku.
In: Vlastivědné zprávy Horního Pootaví 1963. Sušice: Muzea v Sušici a v Horažďovicích s Pracovišti Okresního archívu v Klatovech, 1964. s. 3-4.
2) ZAHRADNICKÝ J., MACKOVČIN P. (eds.) a kol.: Plzeňsko a Karlovarsko.
In: Mackovčin P., Sedláček M.: Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 2004. s. 240.